Sadržaj

 

NARUDŽBA

Naručite pretplatu za 12 mjeseci po cijeni 87.5 kn mjesečno. 

OBRASCI

 

 

Praktične informacije - Propisi i međunarodni ugovori

Propisi i međunarodni ugovori iz zaštite okoliša

Propisi

 • Plan intervencija u zaštiti okoliša
  Narodne novine 82/9986/9912/01
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša
  Narodne novine 46/02
 • Nacionalni plan djelovanja za okoliš 
  Narodne novine 46/02
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emi­sija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladi­štenjem i distribucijom benzina 
  Narodne novine 135/06
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila 
  Narodne novine 120/07
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša  
  Narodne novine 35/08, 87/2015
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
  Narodne novine 64/08
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  Narodne novine 64/08
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša 
  Narodne novine 68/08
 • Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
  Narodne novine 70/08
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša
  Narodne novine 70/0881/11
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja  
  Narodne novine 113/08
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Narodne novine 113/08
 • Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu 
  Narodne novine 139/08
   
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
  Narodne novine 145/08
   
 • Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša
  Narodne novine 154/08
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
  Narodne novine 30/09
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša 
  Narodne novine 126/0965/12
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
  Narodne novine 31/10
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Narodne novine 57/10
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
  Narodne novine 5/11, 44/16
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
  Narodne novine 114/11
 • Uredba o okolišnoj dozvoli
  Narodne novine 8/14


 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  Narodne novine 44/14, 31/17, 45/17
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
  Narodne novine 61/14, 3/17
 • Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
  Narodne novine 77/14
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel
  Narodne novine 110/14
 • Pravilnik o stručnom vijeću
  Narodne novine 121/14
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Narodne novine 139/14
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi
  Narodne novine 140/14
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja
  Narodne novine 140/14


 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
  Narodne novine 156/14


 • Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
  Narodne novine 156/14


 • Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila
  Narodne novine 7/15

 

Popis međunarodnih ugovora

 • Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
  (Espoo, 1991.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 6/96.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. rujna 1997.
 • Protokol o strateškoj procjeni okoliša 
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/09.
  Protokol je stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 11. srpnja 2010., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 3/10.
   
 • Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
  (Helsinki, 1992.)
  Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/99.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. travnja 2000., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 10/01.
 • Konvencija o europskim krajobrazima
  (Firenze, 2000.)
  Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 12/02.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku  1. ožujka 2004., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 11/04.
 • Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 4/08.
  Protokol je stupio na snagu  u odnosu na Republiku Hrvatsku 8. listopada 2009., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 13/11.
 • Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 
  (Stockholm, 2001.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 11/06.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 2/07.
 • Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša 
  (Aarhus, 1998.) 
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 1/07.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 25. lipnja 2007., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/08.
 • Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini  
  (Rotterdam, 1998.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 4/07.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 14. veljače 2008., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 1/08.
 • Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija 27. veljače 2001. i Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
  (Cavtat, 2004.)
  Objavljen je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/08, a Ispravak zakona u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 1/09.
 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: